REGULAMIN SKLEPU

Regulamin Sklepu internetowego w domenie https://smakinorwegii.pl

Dzień dobry. Nazywam się Magdalena Wytrębowicz, jestem twórcą marki Smaki Norwegii i właścicielką sklepu internetowego w domenie https://smakinorwegii.pl (zwanego dalej Sklepem), działając pod firmą AWANS-Wydawnictwo, Doradztwo  i Usługi Handlowe Magdalena Wytrębowicz, zwanym dalej „Sprzedawcą”. Siedziba mojej firmy mieści się przy ul. Gołębiej 73 w Józefowie, 05-420, NIP: 5321177762. 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym. W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail m.wytrebowicz@smakinorwegii.pl 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie, a także osoba, która nie posiada konta w Sklepie, ale jest w trakcie wybierania towarów lub składania zamówienia.
 3. Operator Płatności – Przelewy24, PayPal lub inne w zależności od wyboru Kupującego dokonanego w trakcie składania zamówienia.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://smakinorwegii.pl/index.php/regulamin/
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https:// smakinorwegii.pl
 6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https:// smakinorwegii.pl/sklep
 7. Konto – konto założone przez Konsumenta w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Sprzedawca – Magdalena Wytrębowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AWANS-Wydawnictwo, Doradztwo  i Usługi Handlowe Magdalena Wytrębowicz z siedzibą przy ul. Gołębiej 73 w Józefowie, 05-420, NIP: 5321177762, nr telefonu: +48 793 041 040, adres poczty elektronicznej: m.wytrebowicz@wsmakinorwegii.pl, zwana dalej „Sprzedawcą”

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych tj produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu. 
 2. Sklep internetowy w domenie prowadzi firma AWANS-Wydawnictwo, Doradztwo  i Usługi Handlowe Magdalena Wytrębowicz z siedzibą przy ul. Gołębiej 73 w Józefowie, 05-420, NIP: 5321177762, nr telefonu: +48 793 041 040, adres poczty elektronicznej: biuro@smakinorwegii.pl, zwana dalej „Sprzedawcą”. 
 3. Niniejszy Regulamin to dokument, który określają prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących, zasady korzystania ze Sklepu, zawiera też informacje niezbędne dla Konsumentów stosownie do obowiązujących przepisów.
 4. Do korzystania ze Sklepu, zakupu czy korzystania z dostępnych w nim towarów i usług konieczne jest spełnienie kilku  warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail, a w niektórych przypadkach standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@smakinorwegii.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Konsumenta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 3 Postanowienia w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego systemu Sklepu formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta. 
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera (Smakowity Newsletter), Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 4 Składanie zamówień i rejestracja konta w Sklepie

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. W celu dokonania zakupu w Sklepie należy wejść na stronę www.smakinorwegii.pl, wykorzystując komputer lub urządzenia elektronicznego  o parametrach spełniających wymogi określone w § 2 pkt. 4. Założenie Konta nie jest konieczne do dokonania zakupu.
 3. Jesli Kupujący chce założyć Konto, może to zrobić przed wybraniem towarów, które chce nabyć, albo po ich wybraniu, a przed złożeniem zamówienia.
 4. W celu założenia Konta na stronie Sklepu należy kliknąć zakładkę „Załóż Konto”, po czym wprowadzić adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło, za pomocą których Konsument będzie się logował do swojego Konta w Sklepie.
 5. Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny podając: imię, nazwisko lub nazwę (firmę). W przypadku Konsumentów nie będących konsumentami także numer NIP.
 6. Rejestracja i utrzymywanie Konta w Sklepie są nieodpłatne.
 7. Do dokonania rejestracji Konsument zostanie poproszony o akceptację treści Regulaminu, która jest konieczna do złożenia zamówiniea w sklepie.
 8. Po akceptacji regulaminu system Sprzedawcy wysyła na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta podczas rejestracyji informację o rejestracji Konta. Wraz z informacją wysyłana jest treść niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz informacja o odstąpieniu od umowy i formularz odstąpienia od umowy.
 9. Rejestracja zostaje skutecznie dokonana z chwilą kliknięcia przez Konsumenta w przycisk „załóż konto”. Z tą chwilą między Sprzedawcą a Konsumentem zawarta zostaje na odległość, na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na utrzymywaniu przez Sprzedawcę w Sklepie Konta Konsumenta, co jednak nie jest warunkie koniecznym do dokonania zakupu towarów i usług dostępnych w Sklepie. 
 10. Konsument  może odstąpić od tej umowy stosownie do przepisów zawartych  w § 6 Regulaminu. (Czternastodniowy termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy). Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do Regulaminu, a także na stronie Sklepu.
 11. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o utrzymywanie Konta bez wskazania przyczyn z zachowaniem terminu miesięcznego.
 12. Każdorazowo przy logowaniu się do Konta Konsument wprowadza swoje unikalne hasło. Sprzedawca zaleca staranne przechowywanie danych służących do logowania i nie udostępnianie ich osobom trzecim.

§ 5 Zawarcie i wykonanie umowy

 1. Sprzedawca sprzedaje towary i odpłatnie udostępnia treści cyfrowe w Sklepie na podstawie zamówień składanych przez Konsumenta. Zamówienia składać można 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą niezbędne jest wejście na www.smakinorwegii.pl z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego  o parametrach spełniających wymogi określone w § 2 pkt. 4.
 3. Na stronie Sklepu prezentowane są zarówno towary fizyczne jak i produkty elektroniczne. Przy każdym z towarów/ produktów elektroniczne  znajduje się jego opis z informacjami o tytule/nazwie, istotnymi cechami towaru/produktu elektronicznego, ceną brutto, kosztem dostawy, możliwymi sposobami i terminami zapłaty, sposobami i terminami dostarczenia towaru/produktu, informacjami o ponoszeniu przez konsumenta kosztów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy. Przy każdym towarze, który można zamówić, znajduje się także przycisk „dodaj do koszyka”. Należy go wcisnąć w celu zamówienia towaru.
 4. Dodanie towaru do koszyka nie oznacza ostatecznego zamówienia. Do koszyka można dodawać kolejne towary, usuwać je, zmieniać ich ilość. Można też całkowicie zrezygnować z dokonania zamówienia.
 5. Jeżeli Konsument posiada ważny kod rabatowy i jednocześnie aktualna jest promocja związana z wykorzystaniem tego kodu rabatowego, (jeżeli kod rabatowy jest elementem promocji), możliwe jest wpisanie kodu rabatowego w odpowiednią rubrykę. Wpisanie odpowiedniego kodu rabatowego powoduje, że w koszyku automatycznie przeliczona zostaje cena.
 6. Szczegóły dotyczące promocji danego towaru/produktu umieszczone każdorazowo przy jego opisie.
 7. W celu dokonania zamówienia Konsument musi kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 8. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do kasy” Konsument zostanie poproszony o wybranie jednego z dostępnych w sklepie sposobów dostarczenia zamówionego towaru (kurier, kurier za pobraniem, Poczta Polska – paczka). Wskazanie sposobu dostarczenia towaru ma wpływ na termin i koszt dostawy; zarówno termin, jak i koszt wyświetlają się w koszyku, po dokonaniu wyboru sposobu dostawy.
 9. W następnej kolejności Konsument klika przycisk „Dalej” w celu wybrania adresu, pod który Sprzedawca ma wysłać zamówiony towar, oraz może zostać poproszony o podanie numeru telefonu, chyba że już go podał w trakcie rejestracji Konta. Konsument może zażądać wystawienia faktury. 
 10. Przed złożeniem zamówieniaKonsument zostanie poporszony o zaakceptowanie Regulaminu Sklepu, czym potwierdzi, że rozumie, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za towar, jak również oznacza zgodę Konsumenta na poniesienie podanych kosztów dostawy oraz na poniesienie kosztów zwrotu towarów w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy.
 11. W celu złożenia zamówienia Konsument musi nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 12. Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru sposobu płatności (jeżeli wraz z dokonywaniem wyboru sposobu dostawy towaru Konsument nie wybrał dostarczenia za pobraniem).
 13. Po dokonaniu powyższych wyborów w koszyku Konsument znajdzie wyszczególniene wszystkich produktów, które zamierza nabyć, ich ceny jednostkowe i cenę łączną, sposób, termin i koszt dostawy oraz sposób płatności. 
 14. Po złożeniu przez zamówienia sautomatyczny system Sklepu wyśle do Konsumenta list elektroniczny (e-mail) potwierdzający złożenie zamówienia. Zawarte w nim będą istotne elementy zamówienia: nazwy (tytuły) zamówionych produktów, ilości, ceny, sposób i koszty transportu, miejsce i termin dostawy, sposób płatności (i ewentualne dodatkowe koszty wynikające ze sposobu płatności), załączona jest także treść Regulaminu, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i formularz odstąpienia do umowy. 
 15. Umowa zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia listu elektronicznego (e-maila), o którym mowa w punkcie poprzedzającym do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Konsument mógł się z nim zapoznać. List elektroniczny (e-mail) stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. 
 16. Wraz z zamówionym towarem Konsument otrzymuje (zgodnie z dokonanym przez siebie podczas składania zamówienia wyborem) fakturę lub inne potwierdzenie zakupu. 
 17. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto, jednak nie zawierają kosztów dostawy. Konsument o koszcie dostawy będzie wyraźnie informowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową i wyraża zgodę na pokrycie tych kosztów.
 18. Treści prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert.

§ 6 Płatności

1. W Sklepie dostępne są następujące sposoby płatności:

a) cpłatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza. 

b) przelewem tradycyjnym (nr konta: 50 1020 5558 1111 1132 7070 0035). Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

c) płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357).

2. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 7 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że książki drukowane, E-booki i audiobooki dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują ich Autorom.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie książek drukowanych, E-booków i audiobooków dostępnych i zakupionych w Sklepie przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących ich Autorom i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 8 Zakup treści elektronicznych (e-booki, audiobooki)

 1. W celu zakupu treści elektronicznych (produktów elektroninczych) Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 2. Przy wybranym produkcie kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
 3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za produkty elektroniczne jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
 4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne. 
 7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie wybranyc treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 9 Dostawa 

 1. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 h, chyba, że przy opisie produktu w Sklepie znajduje się inna informacja.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest na adres Konsumenta wskazany podczas rejestracji Konta albo podczas składania zamówienia (jeżeli został podany inny adres).
 4. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.
 6. Towar dostarczany jest Konsumentowi w sposób wybrany przez niego w trakcie składania zamówienia. Sposoby, koszty i terminy dostawy określone są każdorazowo w trakcie składania zamówienia. Poczta Polska doręcza przesyłki w terminie do 7 dni roboczych od dnia nadania. Firma kurierska dostarcza przesyłki w terminie do 2 dni roboczych od dnia nadania.
 7. Odbiór przesyłki należy potwierdzić podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera (lub  listonosza).

§ 10 Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi towary bez wad. Regulacja odpowiedzialności z tego tytułu zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi: w art. 556 oraz 5561-5563.
 2. Konsument ma prawo do reklamacji towaru na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona.
 3. Konsument ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu.
 4. Reklamacje towarów na podstawie rękojmi oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu  Kliet powinien zgłaszać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub listem elektronicznym na adres: biuro@smakinorwegii.pl
 5. Zgłoszenie reklamacyjne na podstawie rękojmi powinno zawierać imię, nazwisko, adres Konsumenta, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru, udokumentowanie, że towar został zakupiony w Sklepie (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy, numeru zamówienia) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Sposób rozpatrywania reklamacji: W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi dotyczących wad towarów Sprzedawca prosi o przesłanie reklamowanego towaru na wskazany adres w celu dokonania oględzin.
 7. W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Sprzedawca sprawdza czy Sklep funkcjonował w okresie, którego dotyczy reklamacja zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami, czy mają (lub miały) miejsce nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu i ewentualnie jakie. Może w tym celu poprosić Konsumenta o dodatkowe informacje.
 8. Na podstawie zgromadzonych informacji, oględzin, a także postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa Sprzedawca podejmuje decyzję co do uznania lub nieuwzględnienia reklamacji, informując o tym Konsumenta.
 9. W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi Sprzedawca ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.
 10. Jeśli Konsument złożył reklamację na piśmie, Sprzedawca powiadomi go o rozpatrzeniu reklamacji także w formie pisemnej. Konsument, który złożył reklamację drogą mailową, powiadomiony zostanie o  rozpatrzeniu reklamacji również drogą mailową.
 11. Reklamacje na podstawie gwarancji powinny być zgłaszane i będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści gwarancji (jeżeli została udzielona).
 12. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Może skorzystać w szczególności z procedur mediacyjnych zapewnionych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 11 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość z wykorzystaniem Sklepu, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru, usługi lub produktu elektronicznego. Termin na odstąpienia od umowy o świadczenie usługi wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://smakinorwegii.pl/regulamin/, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 7. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 8. Konsument zobowiązuje się odesłać towar lub przekazać go niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin będzei zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być kompletny tj. wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami stanowiącymi jego integralną część w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Konsumenta) i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie. 
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru. 

12 § Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://smakinorwegii.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie produktów fizycznych i treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Korzystanie z Internetu wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w szczególności w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy łamania haseł. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.10.2019 roku.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: 

AWANS-Wydawnictwo, Doradztwo  i Usługi Handlowe Magdalena Wytrębowicz, zwany dalej „Sprzedawcą”z siedzibą przy ul. Gołębiej 73 w Józefowie, 05-420. Adres e-mail: biuro@smakinorwegii.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………….

– Data ………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.